De Agrarische Natuurverenigingen

Het Collectief Veluwe bestaat uit 5 Agrarische natuurverenigingen, en hebben als gemeenschappelijk doel het werken aan een aantrekkelijk buitengebied voor boeren, burgers en buitenlui. De aangesloten leden laten zien dat een agrarische bedrijfsvoering goed samen kan gaan met natuurbeheer. De leden geloven in agrarisch natuurbeheer, zowel op het gebied van de flora als op het terrein van de fauna.

Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Veluwe IJsselzoom (VIJZ)

De VIJZ houdt zich vooral bezig met het behouden en ontwikkelen van natuur en landschap. Dit gaat in nauwe samenwerking met de landbouw en andere economische dragers in het gebied. De VIJZ een plattelandsvereniging is betrokken bij veel zaken rond de leefbaarheid van het platteland. Het is daarbij belangrijk om de bewoners van het gebied actief te betrekken, zoals streekbewoners en agrariërs, en samen te werken aan duurzame ontwikkeling van natuur, landschap en landbouw. De VIJZ staat voor een divers, duurzaam en dynamisch platteland.

Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (BAO)

De hoofddoelstelling van de BAO is het beheren, onderhouden, ontwikkelen en uitbreiden van natuur en landschap binnen het werkgebied. Getracht wordt een natuurlijk evenwicht tot stand te brengen tussen de flora- en faunasoorten, waardoor er krachtige levensgemeenschappen ontstaan. De samenwerking tussen agrariër, natuurbeschermer en jager wordt gestimuleerd door het nastreven van een gemeenschappelijk doel, namelijk de verbetering van de biotoop. Deze verbetering komt tot stand door middel van jacht, wildbeheer en schadebestrijding.

Natuur- en Milieu Coöperatie Randmeerkust (NMC Randmeerkust)

De NMC Randmeerkust werkt aan een aantrekkelijk buitengebied voor boeren, ondernemers en burgers. De leden laten via agrarisch natuurbeheer zien dat bedrijfsvoering heel goed samen kan gaan met natuurbeheer. In het gebied van de Randmeerkust ligt de nadruk op het verbeteren van het landschap ten gunste van de weidevogels, die hier nog volop aanwezig zijn. Daarnaast fungeert een deel van het gebied als rustgebied voor ganzen tijdens het winter-seizoen. De leden van de NMC Randmeerkust zijn overwegend boerenbedrijven met een melkveehouderij en vleesvee.

Agrarische natuurvereniging Vallei Horstee (ANV Vallei Horstee)

Vallei Horstee is een vereniging van boeren en burgers die samenwerken aan natuur, milieu en landschap. De boeren worden gezien als de belangrijkste spelers in het buitengebied. Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee organiseert een breed scala aan activiteiten voor de leden. Zowel voor boeren als voor burgers. Er zijn vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer. Agrariërs kunnen deelnemen aan projecten zoals duurzaam bodembeheer of energiebesparing. De vereniging organiseert voor haar leden excursies, lezingen en evenementen.

Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld)

De ANV Het Binnenveld zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld. De ANV wil zich sterk maken voor een goed beheer van natuur en landschap. De vereniging wil de contacten tussen boeren en burgers aanhalen door boerderij-educatie en recreatie en toerisme te stimuleren. Ook wil de vereniging de productie en in de markt zetten van streekproducten versterken. Uitgangspunt is dat de bewoners en gebruikers zelf het initiatief nemen. Het afwisselende landschap is aantrekkelijk voor bijvoorbeeld weidevogels en steenuilen, maar ook om er te wonen en te recreëren.