Natuurinclusief Boeren rond de Veluwe

Natuurinclusieve landbouw wordt een steeds actueler thema. Het heeft de politieke wind mee en speelt onder consumenten en op de markt. Veel agrariërs vragen zich af wat erbij komt kijken, wat de meerwaarde is voor het bedrijf, of hoe het in de bedrijfsvoering past. Sommigen hebben de eerste stappen al gezet, misschien gestimuleerd door de agrarische natuurvereniging of de zuivelfabriek.

Om in te spelen op deze brede beweging en boeren de juiste handvatten te reiken, biedt Collectief Veluwe allerlei activiteiten aan waarbij ‘natuurinclusief boeren’ centraal staat. Deze activiteiten variëren van laagdrempelig en algemeen tot het vergaren van specifieke kennis en het ontwikkelen van een eigen plan.

Natuurinclusief draait niet alleen om het nemen van natuurmaatregelen. In onze visie moet het integraal deel uitmaken van de bedrijfsvoering en landbouwkundig goed inpasbaar zijn. Daarom werken we nauw samen met het project Vruchtbare Kringloop Gelderland. In het gebied van collectief Veluwe werken ongeveer 100 boeren al in studiegroepen aan dit onderwerp. Het draait om analyse van de kringloopcijfers, mineralenbenutting, bodem en waterbeheer, biodiversiteit, etc. Door deze combinaties werken we aan een goede inbedding en draagvlak in de sector.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de EU, Provincie Gelderland en ELFPO

Activiteiten

Het project bestaat uit vier typen activiteiten:

Informatiebijeenkomsten

Kom naar deze infoavond van uw Agrarische Natuurvereniging ter oriëntatie op natuurinclusieve landbouw en om alles te horen over het programma.

Reeds geweest: VIJZ, Gelderse Vallei, Binnenveld, Randmeerkust

BAO
Donderdag 19 september om 20.00
De Kruiskerk, Venestraat 44, 3861 BX, Nijkerk

Veldwerkplaatsen

Veldwerkplaatsen zijn eenmalige, praktisch ingestelde bijeenkomsten over één bepaald onderwerp. Een specialist vertelt hierover en daarna verplaatsen we ons naar buiten om in de praktijk te kijken en verder te praten. Aan het einde is er gelegenheid voor een borreltje. De volgende worden gegeven:

  • Hooilanden
  • Akker(randen)
  • Weidevogels
  • Poelen
  • Sloten

De veldwerkplaatsen starten voorjaar 2020 weer.
Interesse? Dan ontvangen we graag een mailtje en wordt u te zijner tijd uitgenodigd.

Trainingen Natuurinclusieve landbouw

Tijdens de trainingen wordt in brede zin naar natuurinclusieve landbouw gekeken. In tegenstelling tot de praktijkleergangen gaat het niet om één specifiek thema van natuurinclusief, maar komen verschillende aspecten aan bod.

Het gaat vooral om landschappelijke inpassing van het bedrijf, de biodiversiteit, met extra nadruk op de bodem en kringlopen. Vanzelfsprekend komt ook aan de orde welke verdienmodellen erbij horen.
De trainingen bestaan uit twee bijeenkomsten.

Eerste bijeenkomst:
29 oktober van 10.00 tot 12.30
Locatie nog niet duidelijk

Praktijkleergangen

Van alle activiteiten bieden de praktijkleergangen de meeste diepgang en is er de meeste ruimte voor individuele vragen.

U kunt meedoen aan praktijkleergangen over kruidenrijk grasland, akkerranden & groen, weidevogels en bodem, kringloop, water.

Elke praktijkleergang bestaat uit drie ochtenden, telkens bij een andere deelnemer op het bedrijf.

Kruidenrijk grasland
Als onderdeel van de bedrijfsvoering bevatten kruidenrijke graslanden grote potentie voor de natuur. Denk aan (extensief beheerd) weidevogelgrasland, botanisch grasland, gangbaar graskruidenland en onbemeste graskruidenranden. De aanwezigheid van kruiden heeft tal van positieve (bij)effecten voor onder andere de koe-gezondheid en de droogteresistentie van het grasland. Tenslotte profiteren insecten, bodemleven en dus (weide)vogels en kleine zoogdieren van deze kruiden.

Data
Groep Oost: bijeenkomst 1 reeds geweest; bijeenkomst 2: 19 mei 2020
Groep West: bijeenkomst 1: 8 oktober van 10.00 tot 12.30 te Uddel

Akkerranden & groen
Akkerranden kunnen op uw bedrijf invulling geven aan natuurinclusieve landbouw. Denk aan functionele randen zoals één- of tweejarige bloemenranden, grasklaverranden, faunaranden of patrijzenranden. Deze dragen bij aan de biodiversiteit omdat ze voedsel en dekking bieden aan vogels, insecten en zoogdieren. Natuurlijke vijanden kunnen behulpzaam zijn bij de bestrijding van plaaginsecten in uw gewas en mogelijk kan bespuiting voorkomen worden. De randen dragen bovendien bij aan vermindering van afspoeling van nutriënten en drift van gewasbeschermings-middelen, en dragen zo bij aan een betere waterkwaliteit. Vragen over zaadmengsels en beheer komen aan bod.

Data
Groep Oost en West beginnen allebei in maart 2020.

Weidevogels
Al jaren is er veel aandacht voor weidevogels en toch blijven de vernieuwingen zich opstapelen. Sinds afgelopen seizoen doen we nieuwe ervaringen op met plasdraspompen en binnen de ANLb regeling is er meer mogelijk. De praktijkleergang verdiept zich ook in kruidenrijke graslanden voor weidevogels en we gaan in gesprek met de weidevogelvrijwilligers.

Data
Start in februari 2020.

Bodem, water & kringloop
Kringlopen, de bodemgezondheid en de waterkwaliteit vormen een essentieel onderdeel van natuurinclusieve landbouw. In deze praktijkleergang gaat u aan de slag met uw eigen kringloopwijzer en is er bijzondere aandacht voor de bodem en het water.

Voor agrariërs die eerder deelgenomen hebben aan het project Vruchtbare Kringloop Gelderland en al meer achtergrondkennis hebben wordt een aparte groep ingericht zodat overlap zoveel mogelijk voorkomen wordt.

De groepen voor de praktijkleergangen worden ingedeeld aan de hand van de opgaves en de locaties van de deelnemers. Op deze manier volgt iedereen de praktijkleergang in de eigen omgeving. De bijeenkomsten worden in overleg gegeven bij deelnemers thuis, dat betekent dat vaak pas op het laatste moment duidelijk is waar de bijeenkomst precies plaatsvindt.

De inhoud van de praktijkleergangen is in handen van K&G Advies, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en CLM, in samenwerking met het Collectief.

Voor vragen, opmerkingen of overleg: neem contact op met Janneke Sindram
jannekesindram[at]collectiefveluwe.nl | 06-42454831